Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 19 2018

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 19 - 2018

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1 АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Огляд праць стосовно застосування методу R-функцій у механіці деформівного твердого тіла

Боднар Ю.

pdf

5-9


Sztywności przekrojów żelbetowych i analiza belek z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych

Janiak T., Burchenya S.

pdf

10-18


Metoda rozwiązywania płyty użebrowanej jako nośnej części konstrukcji mostowej

Delyavskyy M., Buchaniec D., Famulyak Yu.

pdf

19-27


Геометричне моделювання в архітектурі та техніці спряжених поверхонь обертання другого порядку

Керницький І., Нікітенко О., Стукалець І.

pdf

28-32


Вплив температурних коливань на фізико-механічні властивості ґрунтів під час роботи колекторів теплових насосів

Моркляник Б., Брездень Б.

pdf

33-37


Пропозиції щодо вдосконалення українських норм проектування сталефібробетонних конструкцій

Білозір В.

pdf

38-40


Розрахункова модель плоских залізобетонних плит, підсилених зовнішньою напруженою арматурою

Журавський О., Тимощук В.

pdf

41-45


Концентрація нормальних напружень у включенні за дії лінійного температурного поля

Бубняк Т.

pdf

46-48


Аналіз методик розрахунку необхідної довжини анкерування стрижневої арматури в бетоні та сталефібробетоні

Мазурак Р., Цап О.

pdf

49-52


Розділ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


Комп’ютерна генерація варіантів розрізування довгомірних елементів на відрізки потрібних типорозмірів

Матвіїшин Є.

pdf

53-56


Результати експериментальних досліджень опертих по чотирьох кутах скляних плит з різними типами скла, які працюють на згин

Демчина Б., Осадчук Т.

pdf

57-60


Дослідження несучої здатності та деформативності згинаних деревобетонних балок

Фамуляк Ю., Демчина Б., Демчина Х.

pdf

61-69


Розробка способів мінімізації залишкових напружень і деформацій у зварних металоконструкціях

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А.

pdf

70-73


Вплив морозного здимання ґрунтів на фундаменти споруд за експлуатації теплових насосів

Моркляник Б., Проценко П.

pdf

74-78


Експериментальні дослідження впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на розвиток тріщин нерозрізних залізобетонних балок

Масюк Г., Ющук О.

pdf

79-83


Робота балок з клеєної деревини в умовах косого згину

Гомон С., Павлюк А.

pdf

84-89


Дослідження швидкотверднучих бетонів, модифікованих комплексною нанодобавкою

Марущак У., Сидор Н., Мазурак О., Мазурак Р.

pdf

90-93


Принципи оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження

Титаренко Р., Хміль Р.

pdf

94-97


Методи розрахунку несучої здатності залізобетонних перерізів, похилих до поздовжньої осі

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В.

pdf

98-100


Несуча здатність буронабивних залізобетонних мікропаль з ущільненим забоєм на дію вертикального навантаження

Гнатюк О., Лапчук М.

pdf

101-104


Розділ 3 МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД


Problematyka diagnozowania stanu budynków wielkopłytowych

Sobczak-Piąstka Ju., Famulyak Yu.

pdf

105-111


Ефективне швидкозбірне багатошарове перекриття з балкових плит

Вознюк Л.

pdf

112-116


Розділ 4 ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


Аграрні реформи та територіально-просторові трансформації сільських поселень Західної України другої половини XX – початку XXI століть (на прикладі села Гологори Золочівського району Львівської області)

Степанюк А., Кюнцлі Р.

pdf

117-121


Естетичне сприйняття архітектурних форм інтер’єру будівель

Савчак Н., Савчак Р.

pdf

122-125


Проблеми гармонізації архітектурного середовища та покращання екологічного стану сільських територій України

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

126-131


Вираження сакральності храмової архітектури у структурі її образного символізму

Гнідець Р., Фамуляк Я.

pdf

132-135


Вплив транспортних мереж на розвиток сільських територій як пріоритет cоціально-економічної стратегії держави

Гнесь Л.

pdf

136-139


Багатоквартирне житло сільської місцевості за умов ринкової економіки

Партика Р., Черевко Н.

pdf

140-143


Архітектурно-планувальна композиція у формуванні сільських поселень України

Сільник О.

pdf

144-146


Організація і планування виробничої зони фермерських господарств

Баранович А., Баранович Л., Фамуляк Я.

pdf

147-150


Утримання та відновлення кращих взірців маєтків та палаців Західної України

Смолинець В.

pdf

151-154


Розділ 5 ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Особливості системи державної реєстрації земельних ділянок в Україні

Ступень М.

pdf

155-159


Методологічні підходи прийняття управлінських рішень

Сохнич А., Сохнич О.

pdf

160-163


Сутність інженерно-технологічних заходів з охорони земель при розробці робочих проектів землеустрою

Курильців Р., Кришеник Н.

pdf

164-168


Консолідація земель в умовах удосконалення земельних відносин

Богіра М.

pdf

169-172


Точність відлічування нівелірних рейок

Рій І., Бочко О.

pdf

173-176


Аналіз продуктивності сільськогосподарських угідь Чуднівського району Житомирської області з врахуванням придатності ґрунтово-земельних ресурсів

Карась І., Трофименко Н., Трофименко П., Коткова Т., Зубова О.

pdf

177-182


Сучасні напрями і завдання раціонального використання земель у туристично привабливих регіонах

Радомський С., Дума Ю.

pdf

183-187


Ефективність роботи дренажу рисових зрошувальних систем та шляхи її підвищення

Турченюк В.

pdf

188-192


Організаційно-технологічні напрями розвитку державного кадастру нерухомості в Україні

Ступень Р.

pdf

193-196


Визначення вартості та термінів виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Нестеренко Г.

pdf

197-203


Аналіз ринку нерухомості в Україні та Європі

Шпік Н.

pdf

204-207


Особливості землекористування з врахуванням екологічних параметрів

Смолярчук М.

pdf

208-212


Геоінформаційні системи і технології в управлінні міськими агломераціями

Біда О., Застулка І.-О.

pdf

213-216


Моделювання внесення мінеральних добрив за даними агрохімічних обстежень ґрунту

Рижок З.

pdf

217-221


Аналіз механізму рентних відносин у лісоресурсній сфері

Бережницька Г.

pdf

222-225


Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств. Розміщення виробничих центрів і населених пунктів

Шкурченко Ю., Котик З.

pdf

226-231


титулка Буд