АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ВРАХУВАННЯМ ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ ЧУДНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ВРАХУВАННЯМ ПРИДАТНОСТІ ҐРУНТОВО-ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

І. Карась, к. с.-г. н.
Н. Трофименко, к. е. н.
Т. Коткова, к. с.-г. н.
О. Зубова, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет
П. Трофименко, к. с.-г. н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

http

Анотація

Проаналізовано особливості використання сільськогосподарських угідь на території Чуднівського району Житомирської області. Сільськогосподарські угіддя району представлені ріллею (45,2 тис. га), сіножатями й пасовищами (2,0 тис. га), а також багаторічними насадженнями (0,05 тис. га). Левову частку угідь займає рілля (95,7 %), яка використовується 43 господарствами різних форм власності та організації. Встановлено, що урожайність основних зернових та зернобобових культур, на вирощуванні яких спеціалізується Чуднівський район, була вищою, ніж у середньому в Житомирській області, приблизно на 35,0 %. Це пояснюється наявністю значних площ сірих лісових, темно-сірих ґрунтів та чорноземів опідзолених, які є оптимальними для отримання високих урожаїв пшениці озимої, ячменю ярого та озимого, вівса, кукурудзи на зерно. Зазначені ґрунти характеризуються високим рівнем природної родючості: рілля має бал бонітету 51, тоді як для зони Полісся цей показник складає лише 32 бали.

Найбільш поширеними формами господарювання на території Чуднівського району є підприємства сімейного типу (фермерські господарства та селянські фермерські господарства). У складних ринкових умовах зазначена форма господарювання виявилася найбільш конкурентоспроможною та ефективною. З початку реформування земельних відносин у Чуднівському районі значно збільшилася середня площа аграрних підприємств (до 1100 га).

Вивчення структури посівних площ типових господарств Чуднівського району дозволило встановити, що частка зернових, зернобобових та технічних культур у структурі посівів не перевищує рекомендованих для Лісостепу норм.

Ключові слова

угіддя, посівні площі, сільськогосподарські культури, урожайність, структура

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку: інформ.-аналіт. зб. / за ред. П. Т. Саблука. Київ: ІАЕ, 2003. 764 с.
  2. Даниленко А. С., Білик Ю. Д. Формування ринку землі в Україні. Київ: Урожай, 2006. 277 с.
  3. Добряк Д. С., Мартинов А. Г. Землеустрій – наукова основа раціонального використання та охорони земельних ресурсів. Землеустрій та кадастр. 2006. № 1. С. 10–16.
  4. Новаковський Л. Я., Третяк А. М., Доб¬ряк Д. С. Земельна реформа і землеустрій в Україні. Київ: Ін-т землеустрою УААН, 2001. 138 с.
  5. Нормативи землекористування / за ред. д. е. н., професора Л. Я. Новаковського. Київ: Август трейд, 2008. 454 с.
  6. Паньків З. П. Земельні ресурси: навч. посіб. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 272 с.
  7. Статистичні щорічники Житомирської області за 2015 р. / Головне управління статистики у Жито-мирській області, Державний комітет статистики України. Житомир, 2015. 150 с.
  8. Статистичні щорічники Житомирської області за 2016 р. / Головне управління статистики у Житомирській області, Державний комітет статистики України. Житомир, 2016. 155 с.
  9. Статистичні щорічники Житомирської області за 2017 р. / Головне управління статистики у Житомирській області, Державний комітет статистики України. Житомир, 2017. 205 с.
  10. Третяк А. М., Бабміндра Д. І. Земельні ресур¬си України та їх використання. Київ: ЦЗРУ, 2003. 143 с.