ВПЛИВ МОРОЗНОГО ЗДИМАННЯ ҐРУНТІВ НА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ВПЛИВ МОРОЗНОГО ЗДИМАННЯ ҐРУНТІВ НА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

Б. Моркляник, д. т. н.
П. Проценко, аспірант
Національний університет «Львівська політехніка»

http

Анотація

Проведені дослідження чинників, які впливають на фундаменти споруд за морозного здимання ґрунтів. Встановлено та проаналізовано додаткові навантаження та впливи на ґрунтові основи і розташовані на них фундаменти, зумовлені функціонуванням розташованих у них колекторів ґрунтових теплових насосів. Для прогнозу температурних полів використано підхід, суть якого полягає в побудові фундаментальних рішень задач теплопровідності і далі, з використанням принципу суперпозиції, знаходженні температурних полів для конкретних нестандартних випадків. Подано отримане фундаментальне рішення, необхідне для визначення температурного поля в основі плоского колектора теплового насоса, тобто вирішено завдання про визначення температурного поля від двовимірного (плаского) точкового джерела температури, розташованого усередині півпростору.

Досліджено, що морозне здимання ґрунтів суттєво впливає на міцність і деформативність фундаментів будівель і споруд. Для прогнозування характеристик здимання основи необхідно визначати низку нормативних значень вихідних показників ґрунтів. За проектування фундаментів з можливим замерзанням основи необхідно досліджувати розподіл і рух вологи у шарах ґрунтів. Результати досліджень можна використати під час проектування та розрахунку основ і фундаментів будівель і споруд внаслідок впливу на них циклічного замерзання-розмерзання за роботи теплових насосів.

Ключові слова

морозне здимання ґрунтів, фундамент, стадії замерзання

Повний текст

pdf

Посилання

 1. Вялов С. С. Реология мерзлых грунтов / С. С. Вялов; ред. В. Н. Разбегин. Москва: Стройиздат, 2000. 464 с.
 2. Гребенец В. И., Рогов В. В. Инженерное мерзлотоведение: учеб. пособие. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2000. 96 с.
 3. Инженерная геокриология: справ. пособие / под ред. Ершова Э. Д. Москва: Недра, 1991. 439 с.
 4. Лабораторные методы исследования мерз¬лых пород / под ред. Ершова Э. Д. Москва: Изд-во МГУ, 1986. 210 с.
 5. Методы геокриологических исследований / под ред. Э. Д. Ершова. Москва: Изд-во МГУ, 2004. 503 с.
 6. Основы геокриологии. Ч. 5. Инженерная геокриология. Москва: Изд-во МГУ, 1999. 526 с.
 7. Роман Л. Д. Механика мерзлых грунтов. Москва: Наука-Интерпериодика, 2002. 426 с.
 8. СНиП 2.02.04-88. Строительные нормы и правила. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1990. 56 с.
 9. Хрусталев Л. Н. Основы геотехники в криолитозоне. Москва: Изд-во МГУ, 2005. 542 с.
 10. Хрусталев Л. Н., Пармузин С. Ю., Емелья¬нова Л. В. Надежность северной инфраструктуры в условиях меняющегося климата. Москва: Унив. кн., 2011. 260 с.
 11. Цытович Н. А. Механика мерзлых пород. Москва: Высш. шк., 1973. 448 с.
 12. Kezdi A. Handbuch der Bodenmechanik. Verlag: VEB, 1969. Bd. I. 258 s.
 13. Miansari M., Ganji D., Miansari M. Appli¬cation of he’s variational iteration method to nonlinear heat transfer equations. Physics Letters A. 2008. Vol. 372. N. 6. P. 779–785.
 14. Morklyanyk B., Fartushnyy A. Simulation of the Impact of Work of Heat Pumps on the Frost Heaving of the Base Soil. Econtechmod: аn International Quarterly Journal on economics of technology and modeling processes. Lublin; Rzeszow, 2015. Vol. 04, Nо 2. P. 71–74.
 15. Morklyanyk B. V. The Heat Pumps Foundation Design Calculation Aspects. Academic Journal of Science. 2013. Vol. 02, Nо 01. Р. 283–288.