СУТНІСТЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИ РОЗРОБЦІ РОБОЧИХ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

СУТНІСТЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИ РОЗРОБЦІ РОБОЧИХ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Р. Курильців, д. е. н.
Н. Кришеник, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

У статті встановлено, що основним інструментом держави, який дозволить забезпечити екологічно безпечне та економічно ефективне використання земель, є землеустрій. Доведено, що досягнення раціонального землекористування, збереження та відтворення земельних ресурсів можливе внаслідок розроблення робочих проектів землеустрою, які є дієвим інструментом щодо впровадження на місцевому (локальному) рівні заходів, які передбачені прогнозними і проектними документами та спрямовані на раціональне використання та охорону земель, захист довкілля від шкідливого впливу природних та антропогенних чинників. У процесі досліджень розкрита сутність інженерно-технологічних заходів із охорони земель при їх розробці.

Розкрито, що особливої актуальності в сучасних умовах набуває розробка робочих проектів землеустрою щодо зняття, переміщення та складування родючого шару ґрунту з подальшим використанням його для землювання малопродуктивних угідь, адже під час проведення будівельних робіт на землях сільськогосподарського призначення виникає питання щодо збереження і використання родючого шару ґрунту, який знімається з будівельного майданчика, і перенесення його на землі, які мають нижчу родючість або інші умови, що визначаються власником земельної ділянки, землекористувачем.

Зняття родючого гумусного шару ґрунту з метою подальшого його перенесення, складування, збереження та використання передбачає встановлення параметрів потужності родючості генетичних горизонтів ґрунтового профілю основних типів і підтипів ґрунтів залежно від вмісту в них ґумусу, фізико-хімічних, агрохімічних і водно-фізичних властивостей.

Однак на сьогодні методика розроблення окремих видів робочих проектів землеустрою не знайшла законодавчого закріплення.

Доведено, що для реалізації основних принципів раціонального використання та охорони земельних ресурсів важливим є затвердження методики розробки робочих проектів землеустрою на основі сучасних стандартів, яка б визначала уніфіковані підходи до впровадження інженерно-технологічних заходів при їх імплементації.

Ключові слова

охорона земель, землеустрій, робочий проект землеустрою, інженерно-технологічні заходи

Повний текст

pdf

Посилання

  1. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. URL: http://docs.cntd.ru/ document/1200004382 (дата звернення 10.03.2018).
  2. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200003393 (дата звернення 10.03.2018).
  3. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200004381 (дата звернення 10.03.2018).
  4. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру : статистика. URL: http://land. gov.ua/info/statystyka/ (дата звернення 10.03.2018).
  5. Земельний кодекс України № 2768-III : Закон України від 25.10.2001. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2768-14/print1472324139214840 (дата звер¬нення 10.03.2018).
  6. Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок / С. О. Осипчук, М. В. Козак, Л. В. Остапчук, А. О. Ко¬шель, І. Г. Колганова. Збалансоване природо¬корис-тування. 2016. № 4. С. 157–172.
  7. Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/858-15/conv (дата звернення 10.03.2018).
  8. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/962-15 (дата звернення 10.03.2018).
  9. Третяк А. М. Землеустрій : підручник. Херсон: Олді-плюс, 2014. 520 с.
  10. Третяк А. М., Третяк В. М., Третяк Н. А. Зе¬мельна реформа в Україні: тенденції та наслідки у кон¬тексті якості життя і безпеки населення : [монографія] / під заг. ред. А. М. Третяка. Херсон: Грінь Д. С., 2017. 522 с.