АГРАРНІ РЕФОРМИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ГОЛОГОРИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

АГРАРНІ РЕФОРМИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ГОЛОГОРИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

А. Степанюк, к. арх.
Р. Кюнцлі, к. філол. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Проведення реформ українського села завершується адміністративно-територіальною, яка сприятиме розвитку самоврядування, покращанню життя населення та стійкого економічного зростання країни. Проведення реформи дасть змогу передати повноваження і фінанси на місця проживання виробників національного продукту і його основних споживачів.

Українське село, зокрема й західноукраїнське, вже понад півстоліття піддається проведенню різних експериментів та реформ.

У післявоєнні роки на Західній Україні продовжилася колективізація сільського господарства, яка була розпочата у країні ще у повоєнний час. Після виходу низки постанов усі села були поділені на «перспективні», в яких здійснювали будівництво житла та культурно-побутових об’єктів, та на «не перспективні», в яких було заборонено будь-яке будівництво, і ці села підлягали переселенню.

У 90-х роках XX – на початку XXI століть українське село, у тому числі село Гологори, зазнало ще однієї реформи – аграрної. Проведення аграрної реформи у країні, нові соціально-економічні умови в селі, приватизація землі обумовили структурні й територіальні зміни просторової організації сільських поселень та інфраструктури їх культурно-побутового обслуговування.

Нині в Україні започаткована адміністративно-територіальна реформа, яка має сприяти розвитку самоврядування – одна з найважливіших, яку необхідно здійснити для поліпшення життя населення та стійкого економічного зростання країни. Проведення реформи дасть змогу передати повноваження і фінанси на місця проживання виробників національного продукту і його основних споживачів.

Ключові слова

аграрна реформа, адміністративно-територіальна реформа, місцеве самоврядування, територіально-просторові трансформації

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Аграрна реформа в Україні. Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996) /за ред. акад. УААН М. Зубця. Київ, 1996. 332 с.
  2. Мирошниченко А. А. Вопросы оптимизации рекреационной среды для сельского населения. Архи-тектурно-планировочная организация сельских насе¬ленных пунктов: межвуз. сб. науч. тр. Куйбышев, 1988. С. 27-32.
  3. Павлюк А. П. Реформування адмі¬ністративно-територіального устрою як чинник регіо¬нального розвитку в Україні / Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. Київ: НІСД, 2007. С. 328-330.
  4. Переустройство сел Украинской ССР / Г. Н. Рогожин, В. М. Сазонов, В. И. Зарецкий и др.; под ред. В. П. Скуратовского. Киев: Будівельник, 1981. 112 с.
  5. Соломин Ю. Ф. Особенности планировки сельских населенных мест при их реконструкции: лекция для студентов специальности 1058. Львов, 1972. 32 с.
  6. Степанюк А. В. Моделі перспективного розвитку архітектурно-планувальної структури цент¬ральних сіл первинної системи розселення. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2009. № 10. С. 183–189.
  7. Степанюк А. В. Організація нових та ре¬конст¬рукція існуючих житлових формувань сельбищної території села в умовах проведення аграрної реформи. Вісник національного університету «Львівська політехніка»: архітектура. 2000. № 410. С. 259-264.
  8. Степанюк А. В. Проблеми архітектурно-пла¬нувальної реконструкції центральних сіл первинної системи розселення Західного регіону України в нових соціально-економічних умовах. Вісник Львівського дер¬жавного аграрного університету: архітектура і сільсько¬господарське будівництво. 2005. № 6.
  9. С. 256-261.
  10. Стерн В. М. Экономические проблемы развития и реконструкции села. Москва: Агро¬промиздат, 1985. 256 с.