ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

М. Смолярчук, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

У статті проаналізовано стан використання земельних ресурсів Львівської області. Розглянуто теоретичні та практичні засади землекористування з урахуванням екологічних параметрів та його регіональні особливості в умовах трансформації земельних відносин.

Нині виникла необхідність поглибленого вивчення проблеми екологічних і економічних аспектів ефективності використання, відтворення й охорони земельних ресурсів. Це пов’язано з тим, що земельні ресурси  один із найважливіших компонентів природного середовища, які використовуються для виробництва матеріальних благ.

Висвітлено сучасні проблеми формування системи раціонального використання, відтворення та охорони земельних ресурсів. Адже на сьогодні у Львівській області, як і в державі в цілому, земельне питання є одним з основних у досягненні сталого розвитку аграрної сфери. Земельні ресурси, маючи надзвичайно важливе значення для суспільства, повинні особливим чином охоронятись, при цьому охорона має базуватися насамперед на концепції природоохоронного та ресурсоощадного використання природно-ресурсного потенціалу земельного фонду. У дослідженні розглянуто теоретичні та практичні засади земле-користування з врахуванням екологічних параметрів та його регіональні особливості в умовах трансформації земельних відносин.

Важливим завданням землекористування при дотриманні екологічних параметрів є збереження навколишнього середовища в стані, що не перевищує гранично допустимих рівнів екологічних порушень. Його досягнення передбачає розширене відтворення родючості ґрунту; захист земель від ерозії; підтримання бездефіцитного балансу гумусу, поживних речовин, усіх параметрів ґрунту, які забезпечують підвищення

його родючості; забезпечення оптимального рівня розораності земель; застосування екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур тощо.

Ключові слова

екологічні параметри землекористування, екологізація землекористування, земельні ресурси, раціональне використання земель, оптимізація землекористування, деградація

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсо-використання : кол. монографія / за ред. П. В. Пи¬саренка, Т. О. Чайки, О. О. Ласло. Полтава: Сімон, 2015. 224 с.
  2. Ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України. Базові матеріали. Земельна реформа. URL: http://minagro.gov.ua/node/16025, http://minagro.gov.ua/node/16017.
  3. Концепція збалансованого (сталого) розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року : наказ Мінагрополітики України від 20.08.2003 р. № 280. URL: http//www.rada.kiev.ua.
  4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року» від 17 червня 2009 року № 743-р. URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/743-2009-р.
  5. Смолярчук М. В. Економіко-екологічна ефективність використання земель сільськогоспо¬дарського призначення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 4. С. 193-199.
  6. Трохлюк Т. М. Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських зе¬мель: автореф. дис. … канд. екон. наук. Рівне, 2016. 23 c.
  7. Ходаківська О. В. Теоретичні засади еколо¬гізації земель сільсько¬господарського призначення. Землеустрій і кадастр. 2010. № 3. С. 56-61.