МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

А. Сохнич, д. е. н.
Львівський національний аграрний університет О. Сохнич, к. е. н.
Державна аудиторська служба України

http

Анотація

Розкриваються методологічні питання менеджменту в землеустрої, зокрема етапу автоматизації виробництва. Він набув поширення в організаційному управлінні під назвою інтелектуально комп’ютеризованих робочих місць.

Прийняття управлінських рішень є визначальним процесом управлінської діяльності. Робота з прийняття управлінських рішень вимагає від менеджерів високого рівня компетентності, значних затрат часу, енергії, досвіду. Отримані в процесі управлінської діяльності методи менеджменту зможуть впливати на керовану систему тільки після прийняття управлінського рішення. Сформувавшись у процесі вибору альтернативи, управлінське рішення є певним підсумком управлінської діяльності, результатом обмірковування дій і намірів, висновків, обговорень, прогнозувань, спрямованих на реалізацію цілей управління.

Методи менеджменту, трансформувавшись в управлінські рішення, каналами прямого зв’язку надходять з керуючої системи в керовану, здійснюючи необхідний управлінський вплив, який забезпечує виконання виробничо-господарських операцій, надання послуг, отримання відповідних виробничих, фінансових, економічних та інших результатів.

Прийняття оптимального управлінського рішення можливе після всебічного аналізу процесів і проблем виробничо-господарської, збутової, фінансової та інших видів діяльності з орієнтацією на інтереси, стратегічні цілі організації. Не менш важливим є врахування чинників, пов’язаних з економією матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, отриманням оптимального прибутку тощо.

Ключові слова

: управлінські технології, інформаційні технології, інформаційні системи, менеджмент у землеустрої

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Менеджмент в землевпорядкуванні : навч. посіб. / А. М. Третяк та ін.; за заг. ред. А. М. Третяка. Київ: ЦЗРУ, 2004. 344 с.
  2. Мошек Г. Є. Організація праці менеджера. Київ: КДТЕУ, 1995. 186 с.
  3. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Ф. Менеджмент організацій: навч. посіб. Київ: УВПК «Екс об», 2000. 392 с.
  4. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підруч¬ник. Київ: Акакдемвидав, 2003. 608 с.
  5. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: навч. посіб. Київ: УВПК «Екс об», 2000. 512 с.
  6. Биков І. Ю., Жирнов М. В., Худякова І. М. Microsoft Office в задачах економіки та управління. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 264 с.