ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПРІОРИТЕТ CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК ПРІОРИТЕТ CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ

Л. Гнесь, к. арх.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Із формуванням ринкової економіки та європейським спрямуванням в Україні діють принципи, спрямовані на врегулювання соціальних та економічних вимог щодо територій, які покликані сприяти їх раціональному розвитку. Одним із принципів врівноваженого розвитку є створення транспортної мережі, яка сприятиме розвитку не тільки економічної сфери «периферійних територій», а й соціальному розвитку. Транспортна мережа спонукає до залучення інвестицій, завдяки чому території отримують імпульс для подальшого розвитку. Сільські поселення в Україні здебільшого концентрується у придорожніх смугах, на віддалі від 5-15 км. Існує взаємозв’язок між типом транспортної мережі та системою розселення. Транспортна мережа забезпечує систему формування взаємозв'язків між містом і сільськими поселеннями, а відсутність доріг зумовлює розпад усієї сільської інфраструктури. Зіставляючи основні складові впливу на розвиток сільських територій, їх варто розглядати з позицій теорії О. Гутнова, «каркас і тканина», які є складовою циклічного розвитку та еволюційної динаміки містобудівних систем, виступаючи при цьому утворювальним містобудівним простором із основними складовими:

– комунікаційним каркасом (мережею доріг різних категорій та їх перетинів – вузлів); вузлів соціальної активності, мережею інженерного забезпечення; ландшафтно-екологічним каркасом, що пов’язані з природною основою поселення;

– тканина забудови, що заповнена різноманітними просторово-локалізованими функціями. Опираючись на теоретичну модель О. Гутнова, можна спрогнозувати динаміку впливу транспортних мереж на середовище та на розвиток наявних поселень, окреслити сучасну системну модель сільських територій як інтеграцію підсистем. Враховуючи результати авторських досліджень та аналізу території в зоні впливу автотрас і локальних доріг, зокрема Жовківського району Львівської області, відзначено інтенсивніший, різноманітніший розвиток територій, більшу їх загосподарьованість у межах 10-15 км від доріг, аніж віддаленіші території.

Ключові слова

транспортні мережі, сільські поселення, комунікаційний зв'язок, «каркас і тканина» для сільських поселень, тканинна забудова поселень

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Гнесь Л. Б. Сучасні тенденції диференціації типологічної структури сільських садиб. Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівсь¬кій політехніці: кол. монографія / за ред. Г. П. Петри¬шин. Львів: Видавець М-во освіти і науки України: Нац. ун-т «Львів. політехніка». 2013. Т. 1. С. 431-436.
  2. Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту. Програма 12 сесії Європейської конференції міністрів, відповідальних за регіональне планування. Ганновер, 7-8 верес. 2000 р. / Рада Європи. URL: https:// rm.coe.int/168070018e С. 2-3 (дата звернення 08.02.2018).
  3. Европейская хартия регионального про¬странственного планирования (Торремолиносская Хартия 1983 года). URL:http://docs.cntd.ru/document /902018818// (дата обращения 08.02.2018).
  4. Бобрун Н. В. Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів: дис. … канд. арх. Львів, 2015. 203 с.
  5. Куйбіда В. С., Негода В. А., Толканов В. В. Регіональний розвиток та просторове планування тери-торій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи. Київ: Крамар, 2009. С. 43.
  6. Габрель М. М., Хромяк Й. Я., Лисяк Н. М. Територіально-містобудівні механізми підвищення інвес¬ти¬цій-ної привабливості Львівщини. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: спец. вип. Інституту підприєм¬ництва та перс¬пективних технологій / М-во освіти і науки, молоді і спорту України; Нац. ун-т «Львівська політехніка»; відп. ред. О. Є. Кузьмін. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2012. С. 137-143.
  7. Гнесь Л. Б. Соціально-економічні пробле-ми стійкого розвитку українського села. Міжнародна наукова географічна конференція. Берегово: PoliPrint Kft. / Поліграфцентр «Ліра», 2012. Т. 1. С. 268-276.
  8. Гутнов А. Э. Эволюция градостроительства. Москва: Стройиздат, 1984. 256 с.