ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДРЕНАЖУ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДРЕНАЖУ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

В. Турченюк, к. т. н.
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

http

Анотація

Проведено аналіз основних причин незадовільного еколого-меліоративного стану ґрунтів рисових зрошувальних систем Придунав’я та розглянуті питання щодо його покращання за допомогою підвищення дренованості зрошуваних земель рисових систем. Аналіз ефективності роботи дренажу на рисових системах дельти Дунаю показав, що дренаж, побудований відповідно до чинних на час будівництва норм проектування, не забезпечує достатньої дренованості рисових полів, що є однією з основних причин їх незадовільного еколого-меліоративного стану і зниження врожайності рису й супутніх культур. Сприятливого водно-повітряного режиму ґрунтів на рисових системах можливо досягти доповненням дренажної мережі у вигляді відкритих картових дрен поодинокими закритими дренами-колекторами. Влаштування закритих дрен-колекторів скорочує відстань між відкритими дренажними каналами до 100…125 м, замість існуючих 200…500 м. Така конструкція поливної карти з дреною-колектором закритого типу дозволяє посилити дренованість поливних карт, забезпечити рівномірне розсолення ґрунтів на всій площі за вирощування затоплюваного рису, швидке і глибоке осушення рисових чеків у міжвегетаційний період, підтримання рівня ґрунтових вод у цей період нижче критичної глибини, створити сприятливі умови для протікання окисно-відновних процесів. Запропонована конструкція поливної карти-чеку уможливить проведення реконструкції існуючих рисових систем із незначними капіталовкладеннями, оскільки не вимагає влаштування систематичного дренажу, значно підвищить ефективність внутрішньокартової дренажної мережі та дасть змогу управляти процесом дренування у різні фази розвитку сільськогосподарських культур.

Ключові слова

ефективність роботи дренажу, рисова зрошувальна система, еколого-меліоративний стан

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Кропивко С. М. Исследование эффектив¬ности карт-чеков широкого фронта затопления с дренажем (на примере рисовых оросительных систем дельты Дуная): автореф. дис. … канд. техн. наук. Ровно, 1987. 20 с.
  2. Мендусь С. П., Мендусь П. І., Рокочинсь¬кий А. М. Оцінка меліоративного стану та ефективності рисових систем. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво: зб. наук. пр. Рівне, 2007. Вип. 32.
  3. С. 38-49.
  4. Олейник А. Я. Регулирование водно-воздушного режима почв на фоне дренажа на основе математического моделирования. Мелиорация и водное хозяйство. Киев, 1985. Вып. 54. С. 72-75.
  5. Приходько И. А., Сафронова Т. И., Степанов В. И. Оценка водно-солевого режима почврунтов на рисовых системах. Математика. Экономика. Образование: сб. науч. тр. XIII Междунар. конф. Ростов-на-Дону, 2005. С. 92-97.
  6. Mendus S. P. Rationale for the need for and enhancement of drainage of irrigation charts of rice systems (for example, Danube rice irrigation systems): author's abstract. for obtaining sciences. Degree Candidate Tech. Sciences: special 06.01.02 «Agricultural amelioration». Rivne, 2012. 21 p.
  7. Turcheniuk V., Frolenkova N., Rokochyns¬kyi A. Environmental and economic foundations of system optimization of operational, technological and construction parameters of rice irrigation systems. Environmental Economics. 8(2),76-82.doi:10.21511/ee.08(2).2017.08.