ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ МІСЬКИМИ АГЛОМЕРАЦІЯМИ

О. Біда, асистент
Львівський національний аграрний університет
І.-О. Застулка, викладач
Мукачівський аграрний коледж

http

Анотація

Значні обсяги інформації, необхідність її аналізу та оброблення у стислі терміни, перехід до інформаційного суспільства зумовили активне впровадження процесів комп'ютеризації в оцінюванні вартості міських територій. З усіх сфер суспільства інформаційно-комунікаційна сфера розвивається найдинамічніше. Зростаюча значущість інформаційно-комунікаційних технологій у життєдіяльності сучасного суспільства поставила питання про використання геоінформаційних технологій у сфері державного управління як один із пріоритетних напрямів державної політики. Адже однією з умов вирішення завдань сучасного інформаційно-комунікаційного забезпечення управління в органах державної влади та місцевого самоврядування є впровадження єдиної політики інформаційного забезпечення та створення багатоцільових інформаційних підсистем на засадах геоінформаційних систем. Усе це зумовлює актуальність окресленої проблеми та її відповідність вимогам часу.

Завдяки ГІС органи державного управління можуть проводити інвентаризацію, облік, оцінку, прогнозування, планування, проектування наявних ресурсів, послуг, інфраструктури тощо. Таким чином, потреба в ГІС пов’язана з глобальною комп’ютеризацією та інформатизацією всіх сторін суспільного життя. Адже для прийняття адекватних управлінських рішень та прогнозування можливого розвитку подій необхідно володіти величезним масивом оперативної інформації про кількісний і якісний стан об’єктів у просторі та часі. Зокрема, використання ГІС є важливим під час створення карт, земельних кадастрів, оптимізації міської транспортної системи тощо. Усе це дозволяє їм органічно ввійти в систему управління міськими агломераціями та поліпшити його роботу. Таким чином, вивчення та застосування геоінформаційних систем і технологій в управлінні міськими агломераціями має важливе теоретичне та практичне значення.

Ключові слова

геоінформаційні системи, містобудування, міська агломерація, ГІС-технології, база даних

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Гончарова Т. Застосування геоінформа¬ційних систем у діяльності муніципалітетів великих міст. URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/ 2011/2011_04(11)/11gtvmvm.pdf.
  2. Малащук О. С., Булишева Д. В. Геоінформа¬ційні технології як стратегічний вектор оптимізації містобудування міських агломерацій. URL: http://www.oridu.odessa.ua/7/7/Book_new_2.pdf.
  3. Про основи містобудування: Закон України від 16 лист. 1992 р. № 2780-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 52. Ст. 683.
  4. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011 р. № 3038-VІ. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 34. Ст. 343.
  5. Створення муніципальної геоінформаційної системи для управління міським господарством на ос¬нові ГІС «Панорама». URL: www.gisinfo.ru/item/43.htm.