ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ДОДАТКОВОЮ СТРИЖНЕВОЮ АРМАТУРОЮ ЗА ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ ДОДАТКОВОЮ СТРИЖНЕВОЮ АРМАТУРОЮ ЗА ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Р. Титаренко, аспірант
Р. Хміль, к. т. н.
Національний університет «Львівська політехніка»

http

Анотація

Підкреслено переваги ймовірнісних методів розрахунку будівельних конструкцій, у тому числі можливість встановлення гарантованого рівня надійності конструкції на стадії проектування, а також розрахунку кількісної оцінки її надійності, використовуючи при цьому ймовірнісні показники.

Враховуючи зростання обсягів робіт із реконструкції наявних будівель та споруд, запропоновано теоретичну модель розрахунку надійності залізобетонних балок (як згинаних елементів, що часто потребують підсилення за реконструкції), підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження.

Проаналізовано технічну літературу за темою теоретичних досліджень (посібники, рекомендації, публікації, дисертації та ін.). На основі цього аналізу викладено проблеми, не достатньо вивчені на сьогодні, а також актуальні завдання і задачі, які потребують подальшої розробки, теоретичних й експериментальних досліджень; у тому числі таку проблему як урахування рівня навантаження під час підсилення залізобетонних згинаних елементів за оцінювання надійності підсилення.

На основі адаптації наявної методики розрахунку надійності, а також використавши основоположні тези теорії ймовірностей, розроблено принципову аналітичну методику оцінки надійності залізобетонних балок, підсилених додатковою стрижневою арматурою за дії навантаження, яка дає змогу включати в розрахунок такі стохастичні параметри: міцність бетону, а також розтягнутої та стиснутої арматури (мінливість параметрів міцності); рівень навантаження, за якого виконується підсилення додатковою стрижневою арматурою (мінливість параметра навантаження); ширину та приведену корисну висоту перерізу після підсилення (мінливість геометричних параметрів).

Ключові слова

оцінка надійності, ймовірність відмови, стохастичність, підсилення, рівень навантаження, залізобетонна балка, додаткова арматура, методика

Повний текст

pdf

Посилання

 1. Rafeeqi S. Theoretical Model for Ultimate Moment Capacity of RC Beams Strengthened by Unbonded Reinforcement. Arabian journal for science and engineering. 2014. Vol. 37. Р. 1849-1870.
 2. Minelli F., Plizzari G. A., Cairns J. Flexure and shear behavior class of RC beams strengthened by external reinforcement. Concrete repair, rehabilitation and retrofitting II: Proceedings of the 2nd international conference. Cape Town, 2009. Р. 377-378.
 3. Римар Я. В. Міцність та деформативність залізобетонних балок, підсилених під навантаженням нарощуванням арматури: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01. Львів, 2009. 135 с.
 4. Alsayed S. H., Siddiqui N. A. Reliability of shear-deficient RC beams strengthened with CFRP-strips. Con¬struc-tion and Building Materials. 2013. Vol. 42. Р. 238-247.
 5. Lima J. L., Barros J. A. Reliability analysis of shear strengthening externally bonded FRP models. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings. 2011. Vol. 164. Р. 43-56.
 6. Wang N. Y., Ellingwood B. R., Zureick A. H. Reliability-Based Evaluation of Flexural Members Strengthened with Externally Bonded Fiber-Reinforced Polymer Composites. Journal of Structural Engineering-ASCE. 2010. Vol. 136. Р. 1151-1160.
 7. Сунак П. О., Шостак А. В., Синій С. В., Сунак О. П. Методика визначення надійності підсилених шаром сталефібробетону залізобетонних елементів при реконструкції будівель і споруд. Коммунальное хозяйство городов. 2010. № 93. С. 498-503.
 8. Пичугин С. Ф. Оценка надежности железо¬бетонных балок с углепластиковым внешним армиро¬ванием. Строительство, материаловедение, машино¬строение. Серия: Инновационные технологии жизнен¬ного цикла объектов жилищно-гражданского, промыш¬ленного и транспортного назначения. 2014. Вып. 77. С. 153-157.
 9. Пичугин С. Ф. Надежность стальных конструкций производственных зданий: монография. Москва: Изд-во АСВ, 2011. 456 с.
 10. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. Москва: Высш. шк., 2001. 575 с.
 11. Лычев А. С. Надежность строительных конструкций: учеб. пособие. Москва: Изд-во АСВ, 2008. 184 с.