ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Р. Ступень, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

У статті охарактеризовано сучасні особливості та проблеми державного обліку об’єктів нерухомості. Доведена об’єктивність формування простору об'єктів нерухомості з єдиною інформаційною системою різних видів кадастрово-облікових підсистем. Ця система функціонує за принципом універсальності, даючи змогу розв'язувати низку комплексних системних задач, а саме: зростання якісних характеристик та достовірності кадастрового оцінювання земельних ділянок; поєднання та систематизація інструментарію щодо виявлення і контролювання порядку експлуатації об’єктів нерухомості; поєднання взаємного просторового розподілу об'єктів у розмаїтих системах інформаційного забезпечення на цілісній геопросторовій основі, що сприяє недвозначній ідентифікації об'єктів, які підлягають кадастровому обліку в різноманітних інформаційних нашаруваннях.

Обґрунтовано необхідність формування єдиного державного кадастру нерухомості на основі організаційно-технологічних заходів унаслідок інтеграції з різними державними інформаційними системами для ефективного управління територіями. Така інтеграція передбачає запровадження моделі взаємодії всіх вказаних інформаційних систем на єдиній геопросторовій основі для обліку та ефективного управління нерухомістю. Ґрунтуючись на аналізі продемонстрованої моделі, означено основні чинники, які розкривають правильність нарахування, а також порядок дотримання та обсяги справляння податків на землю та нерухомість. Своєю чергою, модель інформаційної взаємодії дозволяє істотно підвищити роль державного кадастру у формуванні економіки територій. Запропоновані організаційно-технологічні напрями розвитку державного кадастру нерухомості дозволять ідентифікувати об'єкти кадастрового обліку у вигляді тривимірних метричних моделей.

Ключові слова

кадастр, нерухомість, реєстр речових прав, державна реєстрація, реєстраційна система

Повний текст

pdf

Посилання

  1. Гопцій Д. О. Особливості організації та напрями удосконалення кадастру нерухомості в Україні. Комунальне господарство міст. Економічні науки. 2015. Вип. 122. С. 37–41.
  2. Положення про містобудівний кадастр: Поста¬нова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 559-2011-п.
  3. Молодченко Т. Г., Ткаченко А. Ю. Форму¬вання кадастру нерухомості в Україні: передумови та перспективи. Теорія та практика державного управління. 2010. Вип. 1. С. 285–289.
  4. Мартин А. Г., Тихенко О. В. Формування кадастрово-реєстраційної системи в Україні: монографія. Київ: Медінформ, 2015. 580 с.
  5. Карпик А. П., Ветошкин Д. Н., Гороб¬цов С. Р. Интеграция информационных систем госу¬дарственного кадастра недвижимости, муниципальных информационных систем обеспечения градострои¬тельной деятельности и информационных ресурсов федеральной налоговой службы в целях повышения собираемости земельних платежей. Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 2015. № 5. С. 142–149.
  6. Про державний земельний кадастр України: Закон України від 7 лип. 2011 р. № 3613-VI. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 8. Ст. 61.
  7. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 25 груд. 2015 р. № 1127. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 2. Ст. 108. 6.