ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ТЕРМІНІВ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА

Г. Нестеренко, к. е. н.
Львівський національний аграрний університет

http

Анотація

Стаття присвячена особливостям ціноутворення на роботи з технічної інвентаризації та їх нормативно-правовій базі в умовах сьогодення. Нинішні проблеми на ринку робіт із технічної інвентаризації зумовлені законодавчими змінами, які протягом 2012 року відбулися в системі органів державної реєстрації прав на нерухоме майно та учасників ринку робіт із технічної інвентаризації. Ці проблеми полягають у відсутності порядку запровадження єдиних правил ціноутворення на роботи з технічної інвентаризації для БТІ та приватних підприємств, які працюють на одному ринку.

Отже, прийняття Мінрегіоном України наказу від 08.01.2013 р. № 2 та одночасна дія норм Інструкції і Постанови КМУ № 1548 щодо порядку встановлення вартості робіт з технічної інвентаризації, а також щодо визначення термінів виконання робіт з технічної інвентаризації може призводити до порушення умов конкуренції на ринку робіт із технічної інвентаризації у вигляді створення органами влади дискримінаційних умов діяльності учасників одного ринку.

З розширенням з 2013 року кола учасників ринку робіт із технічної інвентаризації нові учасники ринку (приватні структури) позбавлені можливості доступу до створених раніше комунальними БТІ інвентаризаційних справ і, проводячи за замовленням роботи, формують нові інвентаризаційні справи з тих об’єктів, що вже підлягали інвентаризації. Зазначене призводить до ситуації, коли на один об’єкт нерухомого майна в декількох суб’єктів господарювання формується та зберігається кілька інвентаризаційних справ, чим не виконується пункт 1.5 розділу 1 Інструкції, що призводить до негативних наслідків для споживачів таких послуг.

На практиці склалася ситуація, за якої замовник робіт із технічної інвентаризації може самостійно обрати виконавця таких робіт, проте стикається з труднощами під час отримання адміністративної послуги з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що полягають у відмові комунальними БТІ у видачі довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності з посиланням на те, що роботи з технічної інвентаризації проводились не ними, а приватною структурою.

Зазначені проблемні питання можливо вирішити доопрацюванням та прийняттям Закону України «Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна», який врегулює: контроль за виконанням робіт із технічної інвентаризації зі встановленням відповідальності учасників ринку за порушення вимог та порядку виконання робіт; облік суб’єктів господарювання – виконавців робіт із технічної інвентаризації із зазначенням їх назв та адрес; єдиний для всіх учасників ринку робіт із технічної інвентаризації підхід до розрахунку вартості інформаційних довідок, зокрема про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на об’єкт нерухомого майна; порядок доступу суб’єктів господарювання, що здійснюють технічну інвентаризацію, до матеріалів технічної інвентаризації та інвентаризаційних справ на об’єкт нерухомого майна, що має усунути практику заведення подвійних інвентаризаційних справ на один і той самий об’єкт нерухомості і забезпечить лише оновлення і накопичення матеріалів технічних інвентаризацій в одній інвентаризаційній справі; порядок ведення архівів матеріалів технічної інвентаризації та інвентаризаційних справ з визначенням відповідального за формування та ведення архіву, а також термінів передачі матеріалів та справ до архіву.

Ключові слова

технічна інвентаризація об'єктів нерухомості, ціноутворення, місцеве самоврядування, інвентаризаційна справа, бюро технічної інвентаризації

Повний текст

pdf

Посилання

 1. Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації нерухомого майна : наказ Мінрегіонбуду України від 10.07.2001 р. № 582/5773 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ z0582-01 (дата звернення: 29.11.2017).
 2. Дрєєва Т. БТІ: комунальне чи приватні? // Червоний гірник : електрон. версія газ. 2014. № 67 (21492). Дата оновлення: 09.09.2014. URL: http://girnyk.com.ua/blog/bti-komunalne-chy-pryvatni (дата звернення: 27.11.2017).
 3. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна : наказ Мінрегіонбуду України від 08.01.2013 р. № 2 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/ z0582-01 (дата звернення: 29.11.2017).
 4. Про здійснення заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та припинення дій, що мають негативний вплив на конкуренцію : рекомендації Антимонопольного комітету України від 01.12.2015 р. за № 17-рк. // Антимонопольний комітет України : [сайт]. Київ, 2015. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/ control (дата звернення: 30.11.2017).
 5. Історія БТІ. КП Сумське міське БТІ : [сайт]. URL: http://bti.sumy.ua/home/history-bti.html (дата звернення: 30.11.2017).
 6. Нестеренко Г. Б. Історичні аспекти та особ¬ливості проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва: економічні науки. 2017. № 4. С. 133-145.
 7. Про затвердження Методичних рекомен¬дацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України : наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 08.04.2004 р. № 76. БУДСТАНДАРТ Online – нормативні документи будівельної галузі України. URL: http://online. budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=2401 (дата звернення: 29.12.2017).
 8. Зміни до Збірника норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України : наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15.05.2015 р. № 106 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0664-15 (дата звернення: 30.12.2017).
 9. Комплексне дослідження стану прав людини в Україні (річні звіти) // Узагальнена доповідь право-захисних організацій : [сайт]. URL: http://khpg.org/index. php?id=1362658147 (дата звернення: 26.12.2017).
 10. Пономаренко І. Оскаржуємо наказ Мінрегіонбуду // Громадянське суспільство : електрон. версія газ. 2013. № 3. Дата оновлення: 09.09.2014. URL: http://veche.kiev.ua/journal/3507/ (дата звернення: 25.11.2017).
 11. Про технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна : проект Закону України за № 5071-VI від 5 лип. 2012 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua (дата звернення: 26.11.2017).