Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 18 2017

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

Архітектура і сільськогосподарське будівництво № 18 - 2017

Титульний аркуш | Зміст

Розділ 1. АНАЛІТИЧНІ ТА ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В МЕХАНІЦІ ТА ФІЗИЦІ РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙНИМ МЕТОДОМ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК ІЗ ЗМІШАНИМ АРМУВАННЯМ

Боднар Ю., Волинець М.

pdf

3-8


КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ ПІД ЧАС КРУЧЕННЯ

Бубняк Т., Фамуляк Ю.

pdf

8-11


ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕВИЩЕНЬ МЕТОДОМ GNSS

Віват А.

pdf

11-19


MODELING OF THE STRESSED-DEFORMED CONDITION OF REINFORCED CONCRETE BEAMS IN SIMULTAN EOUS INFLUENCE OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT AND LOADING

Shmyh R.

pdf

19-28


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКТИВНОСТІ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Дмитрів В., Дмитрів Г.

pdf

28-33


Розділ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА РОБОТИ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІНЕРАЛІЗУВАЛЬНИХ ДОДАТКІВ НА ВЛАСТИВОСТІ СИЛІЦІЙОРГА¬НІЧНИХ КОМПОЗИЦІЙ

Артеменко В., Яковчук Р., Демчина Х.

pdf

34-40


УТВОРЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ПОХИЛИХ ТРІЩИН КОМБІНО¬ВАНО АРМОВАНИХ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Білозір В.

pdf

40-47


ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СТАЛЕБЕТОННИХ ТА СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Бурченя С.

pdf

48-52


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ БУРОНАБИВНИХ ЗАЛІЗОБЕ¬ТОННИХ МІКРОПАЛЬ

Гнатюк О., Лапчук М.

pdf

52-56


РОЗРАХУНКОВА МОДЕЛЬ ІЗОТРОПНОЇ ПЛИТИ, ЗМІЦНЕНОЇ ПРОСТОРОВОЮ ФЕРМОЮ

Делявський М., Буханєц Д.

pdf

56-65


РОЗВ’ЯЗОК МОДЕЛІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАЛІ НА ПРИКЛАДІ ДВОШАРОВОГО ЗВ’ЯЗНОГО ПИЛУВАТО-ГЛИНИСТОГО ҐРУНТУ

Добрянський І., Гнатюк О., Лапчук М., Івчук М.

pdf

66-70


ПОНЯТТЯ КАПІТАЛЬНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ

Добрянський І., Корчинський Р.

pdf

70-75


ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОШКОДЖЕНОСТІ МАТЕРІАЛУ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Дорофєєв В., Зінченко А., Целікова А.

pdf

75-82


АНАЛІЗ ПІДСИЛЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА НЕСУЧОЮ ЗДАТНІСТЮ ПОХИЛИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ

Мазурак А., Ковалик І., Михайлечко В., Андрушків О.

pdf

82-88


ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЛОКАЛЬНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ НА РОБОТУ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Мацик В.

pdf

88-92


ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЙ СТАЛЕБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР

Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Скрипець Р.

pdf

93-97


ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ ТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ЗА ДІЇ ПЕРІО-ДИЧНИХ ТЕПЛОВИХ ВПЛИВІВ

Грицевич А.

pdf

97-103


ОЦІНКА РІЗНОПЛАНОВОСТІ ПІДХОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ ВИСОТНОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ ВІТРОВОГО ТИСКУ ВІДПОВІДНО ДО НОРМ РІЗНИХ КРАЇН

Лопатка С.

pdf

103-109


ВИПРОБУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗРАЗКІВ ПОЛОГОЇ СТРУКТУРНО-ВАНТОВОЇ ОБОЛОНКИ ЗІ СУЦІЛЬНИМ НИЖНІМ ПОЯСОМ

Стороженко Л., Гасій Г.

pdf

109-115


Розділ 3. ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ


САДИ НА ШТУЧНИХ ОСНОВАХ У ПЛАНУВАННІ СУЧАСНИХ МІСТ

Сільник О.

pdf

116-119


АРХІТЕКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІШАНИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Баранович А., Баранович Л.

pdf

119-122


РОЛЬ ФОНТАНІВ У МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ М. ЛЬВОВА

Волошенко О.

pdf

123-127


ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНІ ЧИННИКИ У РОЗПЛАНУВАННІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА

Гнесь Л.

pdf

127-132


УМАНЩИНА, СОФІЇВКА. СТРУКТУРА ТА КОМПОЗИЦІЯ

Єгоров Ю.

pdf

132-138


ДЕКОРАТИВНЕ СКЛО В МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ ЛЬВОВА

Задорожний Б.

pdf

139-145


ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ПІД ЧАС ЗВЕДЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ В УКРАЇНІ

Райхенбах Т., Боднарчук Т., Безрука С., Височенко А.

pdf

145-148


ХРАМ ЯК САКРАЛЬНА ПАРАДИГМА НАРОДУ

Кюнцлі Р., Степанюк А.

pdf

149-154


СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК, ЙОГО ВПЛИВ ТА ЗНАЧЕННЯ В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СЕЛА, ПРИСТО¬СУВАННЯ ДО СУЧАСНИХ ПОТРЕБ

Смолинець В., Партика Р.

pdf

154-157


титулка Буд