ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НОРМ ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

В. Білозір, к. т. н.
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/architecture2018.19.038

Анотація

В українських та російських нормах епюри напружень прийняті прямокутними у стиснутій та розтягнутій зонах згинального елемента. Окрім того, теоретичний опір сталефібробетону визначають обчисленням. Це основна відмінність між цими нормами і нормами розвинутих країн. Усе це пояснює причину переоцінювання несучої здатності сталефібробетонних згинальних елементів, обчисленої за вітчизняними нормами, що підтверджено як теоретично, так і експериментально.

Істотним недоліком українських норм порівняно з російськими є те, що у них немає методики розрахунку попередньо напружених конструкцій, адже попереднє напруження дає змогу радикально підвищити тріщиностійкість, що з позиції забезпечення корозійної стійкості сталефібробетонних елементів надзвичайно важливо. Відсутня така методика і в зарубіжних рекомендаціях, які поки що не є нормами проектування. До українських норм проектування сталефібробетонних конструкцій доцільно внести зміни і доповнення з урахуванням вітчизняного досвіду експериментально-теоретичних досліджень та досвіду зарубіжних учених: передбачити класи сталефібробетону з характерними не тільки кубовою та циліндричною міцністю, а й залишковою міцністю на розтяг за ширини розкриття тріщин 0,5 і 3,5 мм; і стиску для всіх типів фібри вітчизняного виробництва; перейти на деформаційну методику розрахунку конструкцій за граничними станами першої і другої груп; внести пропозиції щодо розрахунку, передбачити у нормах прийняття експериментально обґрунтованих ідеалізованих діаграм деформування сталефібробетону за розтягу і проектування попередньо напружених комбіновано армованих сталефібробетонних конструкцій.

Ключові слова

сталефібробетон, розрахунок, граничні стани, діаграми деформування, норми проектування

Повний текст

pdf

Посилання

 1. ДСТУ-Н Б. В. 2. 6-78:2009. Конструкції будин¬ків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій. [Чинний від 2010-01-01]. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 43 с.
 2. СП 52-104-2006. Сталефибробетонные конст¬рукции. [Действ. от 2006-01-09]. Москва: ФГУП НИЦ “Строительство”, 2007. 73 с.
 3. Билозир В. В. Образование и раскрытие трещин в нормальных сечениях изгибаемых сталефиб-робетонных элементов на фибре из листа: дис. … канд. техн. наук. Москва, 1991. 164 с.
 4. Bilosir W., Krapfenbauer R., Bölcskey E. Festigkeit und Rissfestigkeit der Stahlfaserbeton¬biegeelemente mit Fasern aus Blechabfällen. Öster¬reichische Ingenieur-und Architeckten- Zeitschrift. 1995. Jg.140, Nr. 2. S. 38–53.
 5. Білозір В. В. Оптимiзацiя епюри матеріалів залізобетонних та сталефібробетонних двосхилих балкових конструкцій. Вісник Національного універ¬ситету “Львівська політехніка”: теорія і практика будівництва. 2002. № 441. С. 24–27.
 6. Білозір В. В. Оптимізація конструктивних параметрів згинальних елементів з шаром стале¬фіб¬ро¬бетону. Вісник Національного університету “Львівсь¬ка політехніка”: теорія і практика будівництва. 2004.
 7. № 495. С. 16–19.
 8. Білозір В., Височенко А. Визначення необхідної довжини анкерування фібри в бетоні. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2013. № 14. С. 64–70.
 9. Білозір В., Білозір В. Обґрунтування пара¬метрів фібрового армування з використаного поліети¬лен-терефталату. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогос-подарське будівництво. 2016. № 17. С. 66–71.
 10. Білозір В. В. Деформаційний метод розрахунку згинальних сталефібробетонних елементів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: теорія і практика будівництва. 2012. № 742. С. 18–24.
 11. Білозір В. Деформаційний метод розрахунку прогинів залізобетонних балок за тривалої дії навантаження. Вісник Львівського національного аграр¬ного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2014. № 15. С. 61–68.
 12. Kinash R., Bilozir V. Deformational calculation method of bearing capability of fiber-concrete steel bending elements. Czasopismo Techniczne (Technical Transactions: Architecture). 2014. I. 8- A (15). № 111. P. 49–58.
 13. Білозір В. Вплив низхідної вітки діаграми деформування сталефібробетону за розтягу на несучу здатність балок. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогос-подарське будівництво. 2015. № 16. С. 60–64.
 14. Білозір В. Утворення і розкриття похилих тріщин комбіновано армованих сталефібробетонних згинальних елементів. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогос¬подарське будівництво. 2017. № 118. С. 40–47.
 15. RILEM TC 162-TDF. Test and design methods for steel fibre reinforced concrete. Materials and Structures. 2003. Vol. 36. Р. 560–567.
 16. Heek P., Mark P. Querschnittsbemessung von Stahlfaserbetonbauteilen. Die Fachzeitschrift für den Betonbau. 2013. № 10. S. 388–389.