METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGERIAL DECISION-MAKING

Visnyk LNAU: Architecture and Farm Building 2018 №19: 160-163

METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGERIAL DECISION-MAKING

A. Sokhnych, Doctor of Economic Sciences
Lviv National Agrarian University
O. Sokhnych, Candidate of Economic Sciences (PhD)
The State Audit Service of Ukraine

https://doi.org/10.31734/architecture2018.19.160/a>

Link

  1. Management in land surveying: manual / A. M. Tretiak et al. ; edit. by A. M. Tretiak. Kyiv: TsZRU Ltd, 2004. 344 p.
  2. Moshek H. Ye. Organization of a manager’s work. Kyiv: KSTEU, 1995. 186 p.
  3. Niemtsov V. D., Dovhan L. Ye., Siniok H. F. Management of organizations: manual. Kyiv: UVPK “Eks ob”, 2000. 392 p.
  4. Khmil F. I. Fundamentals of management: manual. Kyiv: Akademvydav, 2003. 608 p.
  5. Loznytsia V. S. Psychology of management: manual. Kyiv: UVPK “Eks ob”, 2000. 512 p.
  6. Bykov I. Yu., Zhyrnov M. V., Khudiakova I. M. Microsoft Office in the tasks of economics and management. Kyiv: PH “Professional”, 2006. 264 p.