Завантажити вимоги до оформлення статей у форматі .pdf

 1. Параметри тексту: шрифт тексту – 14 п., гарнітура – «Times New Roman», інтервал основного тексту – 1,5.
 2. Параметри сторінки – А4 (210´297 мм) – поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, орієнтація книжкова.
 3. Мова тексту: українська, англійська.
 4. Обов’язкові елементи статті:

4.1. Шифр УДК.

4.2. Назва статті – шрифт 14 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.

4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, ORCID ID, місце праці – шрифт 14 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.

4.4. Анотації українською і англійською мовами (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  № 32, підпункт 4 пункту 6)), які стисло відображають зміст статті, не повторюючи її назву. Шрифт – 12 п., інтервал – 1,5. Анотації українською і англійською мовами повинні містити прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, текст анотації та ключові слова.

 1. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.

5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження.

5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі.

5.6. Бібліографічний список (не менше ніж 5 позицій з обов’яз­ковими посиланнями у тексті [1, c. 58-60]), оформлений за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (див. пам’ятку автору), а також переклад бібліографічного списку англійською (References), оформлений за тим самим стандартом. Бібліографічний список має бути побудований в алфавітному порядку.

 1. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.
 2. Форма подачі матеріалів: стаття та окремо заявка на розміщення статті у Віснику ЛНУП (див. формуляр) подаються електронною поштою.
 3. Редакційна колегія забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів. Після отримання від редколегії дозволу на друк статті у Віснику ЛНУП її автор оплачує за видавничі послуги.
 4. Обсяг наукової статті – не менше ніж 10 сторінок. Оплата за друк статті у Віснику ЛНУП посторінкова (50 грн/стор.). Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в ціну сторінки у разі здорожчання витратних матеріалів. Статті аспірантів Львівського національного університету природокористування друкуються у Віснику ЛНУП безплатно. Надсилання «Вісника...» авторам – через «Нову пошту» (коштом отримувача). Питання оплати можна уточнити після рекомендації статті до друку.
 5. Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за згоди авторів.
 6. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї жодних зобов’язань.
 7. Загальні норми набору тексту:

Відділяються нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш (Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.); ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці).

Лапки – парні («»)

 1. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться.

Кінцевий термін подання статті – 30 червня 2023 р.

 1. Статті надсилати на адресу:

- серія «Економіка АПК» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – входить до Index Copernicus;

- серія «Агрономія» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – входить до Index Copernicus;

- серія «Агроінженерні дослідження» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – входить до Google Scholar, Crossref.

- серія «Архітектура та будівництво» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – входить до Index Copernicus.

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті:

(032) 22-42-922 (редакція), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник редакційно-видавничого відділу – Скосарьова Наталія Вікторівна