Завантажити вимоги до оформлення статей у форматі .pdf

 1. Параметри тексту: шрифт тексту – 14 п., гарнітура – «Times New Roman», інтервал основного тексту – 1,5.
 2. Параметри сторінки – А4 (210´297 мм) – поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см,
 3. ліве – 3 см, праве – 1,5 см, орієнтація книжкова.
 4. Мова тексту: українська, англійська.
 5. Обов’язкові елементи статті:

4.1. Шифр УДК.

4.2. Назва статті – шрифт 14 п., півжирний, усі літери прописні, інтервал одинарний (1,0), по центру.

4.3. Ініціали та прізвище автора(рів), науковий ступінь, місце праці – шрифт 14 п., інтервал одинарний (1,0), по центру, курсив.

4.4. Анотації українською і англійською мовами (не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018  № 32, підпункт 4 пункту 6)), які стисло відображають зміст статті, не повторюючи її назву. Шрифт – 12 п., інтервал – 1,5. Анотації українською і англійською мовами повинні містити прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, текст анотації та ключові слова.

 1. Рубрикація (рубрики виділяють півжирним шрифтом і заверстують у текст):

5.1. Постановка проблеми. Називається проблема у загаль­ному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

5.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано вирішення проблеми і на які спирається автор, виді­лення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвя­чується означена стаття.

5.3. Постановка завдання – формулювання цілей дослідження.

5.4. Виклад основного матеріалу. Повне обґрунтування отриманих наукових результатів.

5.5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі.

5.6. Бібліографічний список (не менше ніж 5 позицій з обов’яз­ковими посиланнями у тексті), оформлений за стандартом ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» (див. пам’ятку автору), а також переклад бібліографічного списку англійською (References), оформлений за тим самим стандартом.

 1. Оформлення графічного матеріалу: рисунки, виконані на комп’ютері або скановані, заверстуються в текст, не виходячи за поле набору; таблиці також заверстуються в текст.
 2. Форма подачі матеріалів: стаття та окремо заявка на розміщення статті у Віснику ЛНАУ (див. формуляр) подаються електронною поштою.
 3. Редакційна колегія забезпечує якісне незалежне рецензування поданих для публікації матеріалів.Після отримання від редколегії дозволу на друк статті у Віснику ЛНАУ її автор здійснює оплату за видавничі послуги та надсилає електронною поштою версію стислого перекладу статті англійською мовою (дві сторінки формату А4, кегль – 14 п., міжрядковий інтервал – 1,5 (близько 4000 знаків). Ця версія повинна містити рубрики: «Постановка проблеми», «Виклад основного матеріалу», «Висновки».
 4. Оплата за друк статті у Віснику ЛНАУ посторінкова (35 грн/стор.). Редакційна колегія залишає за собою право вносити зміни в ціну сторінки у разі здорожчання витратних матеріалів. Поштові витрати на пересилання «Вісника...» авторам становлять 35 грн. (додатково до посторінкової оплати). Питання оплати можна уточнити після рекомендації статті до друку.
 5. Усі права застережені. Тексти статей, таблиці, графічний матеріал, формули захищені законом про авторські права. Передруки і переклади статей дозволяються за згоди авторів.
 6. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, назв підприємств, організацій, установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у надрукованих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї жодних зобов’язань.
 7. У разі недотримання зазначених вимог статті до друку не прийматимуться.
 8. Статті надсилати на адресу:

- серія «Економіка АПК» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – входить до Index Copernicus;

- серія «Агрономія» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – входить до Index Copernicus;

- серія «Агроінженерні дослідження» – e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

- серія «Архітектура і сільськогосподарське будівництво» –

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Контактний телефон для уточнення умов публікації статті:

(032) 22-42-922 (редакція), e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач редакційно-видавничого відділу – Забор Марія Миколаївна.