Етика

new site

Даний сайт більше не оновлюється!
Новий сайт журналу знаходиться за адресою https://visnyk.lnup.edu.ua/

 

 

 ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЇ

Дотримання етичних стандартів у публікаціях формує необхідний рівень кредиту суспільної довіри до «Вісника Львівського національного аграрного університету», високу якість наукових статей та оригінальність їх виконання. Редакційні колегії серій «Вісника Львівського національного аграрного університету» дотримуються норм поведінки та міжнародних стандартів, встановлених Комітетом з етики публікацій (COPE – Committee on Publication Ethics) (http:/publicationethics.org/)

 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

 1. Автори публікацій повинні гарантувати їх оригінальність та відсутність попереднього опублікування або перебування на розгляді щодо цього в інших виданнях.
 2. Автори наукових статей повинні надавати достовірні результати виконаної роботи, а також об’єктивне обговорення значущості дослідження.
 3. У разі використання праць чи тверджень інших авторів належить подавати відповідні бібліографічні посилання. Плагіат у всіх формах трактується як неетична дія і є неприйнятним.
 4. Авторами публікації можуть виступати тільки особи, які зробили значний внесок у формування задуму, розробку, виконання або інтерпретацію представленого дослідження. Усі ті, хто зробив такий внесок, повинні бути позначені як співавтори.
 5. Автор зобов’язаний доопрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 6. Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для критики праці іншого дослідника. При цьому персональна критика не є доречною за жодних обставин.
 7. Автори повинні повідомити відповідального редактора серії вісника про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингових або фінансових, на які могла би вплинути публікація результатів, вміщених у рукописі. Автори повинні гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли би вплинути на публікацію інформації, що міститься в представленому рукописі.

 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ РЕДАКТОРІВ СЕРІЙ

 1. В основі рішення про публікацію наукової статті повинні завжди лежати достовірність розглянутої праці та її наукова значущість.
 2. Відповідальний редактор серії «Вісника ЛНАУ» несе відповідальність за дотримання всіх вимог до публікації.
 3. Відповідальний редактор може радитися з рецензентами при прийнятті остаточного рішення про публікацію наукової статті.
 4. Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на відповідальному редакторові. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов’язків передбачає, що відповідальний редактор бере до уваги рекомендацію рецензента – ученого з вагомим доробком у відповідному науковому напрямі відповідного наукового напряму відносно якості й достовірності рукопису, представленого до публікації. Проте рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо редакційна колегія вважає, що вони не відповідають профілю видання.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході опрацювання статті та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Після позитивного рішення редколегії стаття публікується у відповідній серії Вісника Львівського національного аграрного університету та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 7. Відповідальний редактор повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 8. Відповідальність і права відповідального редактора серії «Вісника Львівського національного аграрного університету» відносно будь-якого представленого рукопису, автором якого є сам відповідальний редактор, мають бути делеговані якій-небудь іншій кваліфікованій особі.

 

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 1. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених у рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 3. Рецензент повинен враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли певний рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою працею рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 4. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв’язки і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.
 5. Кожний рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ. Представлену працю не можна обговорювати з будь-якими особами, які не мають на те певних повноважень. Винятком є випадки, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їхні зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був раніше опублікований, повинно супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну оцінку. Персональна критика автора неприйнятна, рецензентам слід ясно і аргументовано висловлювати свою думку.
 8. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.
 9. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можна використовувати в особистих дослідженнях без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході рецензування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.